The First Polish National Conference on
 
NEUROENDOCRINE TUMORS OF GASTROINTESTINAL TRACT  
 
Warsaw, Poland, 18-19 November 2005
Hotel HAYATT, ul. Belwederska 40
 
   
Program Konferencji (wersja polska) Program Konferencji (wersja polska) Conference Program (english version) Komitet Organizacyjny Komitet Naukowy
   
  WYKORZYSTANIE SCYNTYGRAFII Z ANALOGIEM SOMATOSTATYNY ZNAKOWANYM
IN-111 (OCTREOSCAN) W LECZENIU CHOREJ Z GUZEM NEUROENDOKRYNNYM TRZUSTKI
- OPIS PRZYPADKU

 

   Informacje kontaktowe
   Streszczenia prac zakwalifikowanych do prezentacji
   Streszczenia wykładów
   Strona główna
  Szymonek Monika, Kowalska Aldona, Sygut Jacek, Słuszniak Janusz, Góźdź Stanisław

Dział Endokrynologii ś.C.O w Kielcach

Wstęp; Leczeniem z wyboru chorych z guzem neuroendokrynnym jest chirurgiczne usunięcie zmiany. Rokowanie jest najkorzystniejsze w przypadku gdy zaawansowanie choroby pozwala na całkowite wycięcie nowotworu. Cel; Celem pracy jest prezentacja przypadku chorej z guzem neuroendokrynnym trzustki u której wykorzystano octreoScan do radykalizacji leczenia chirurgicznego. Materiał; Pacjentka l.43 po zabiegu resekcji trzonu i ogona trzustki z powodu guza neuroendokrynnego (Chromogranina (+), NSE (+), MIB-1 poniżej 1%") skierowana do Działu Endokrynologii ś.C.O celem dalszego leczenia. W ocenie skuteczności leczenia chirurgicznego oznaczono stężenie chromograniny A oraz wykonano scyntygrafię receptorów somatostatynowych . Ze względu na podwyższone stężenie chromograniny A -166,6ng/ml ( N 19,4-98 ng/ml) oraz zobrazowanie w octreoScanie ogniska gorącego średnicy 1cm poniżej dolnego bieguna nerki lewej chorą zakwalifikowano do ponownej operacji. Wobec małych rozmiarów ogniska i braku zmian w badaniu CT chora reoperowana z użyciem śródoperacyjnej sondy promieniowania gamma po uprzednim podaniu analogu somatostatyny znakowanego In-11.Ognisko widoczne w octreoScanie odnaleziono śródoperacyjnie usunięto w całości. Wynik badania hist-pat pooperacyjnego; Ca neuroendocrinale inestini tenuis. Rakowiak rozwija się w postaci guzka średnicy maksymalnej 15mm, usytuowanego w błonie śluzowej jelita , naciekając powierzchownie mięśniówkę właściwą. Badany guz należy uznać za przerzut guza trzustki. Wnioski; Scyntygrafia z octreoScanem pozwala na ocenę skuteczności leczenia chirurgicznego oraz ułatwia lokalizację drobnych ognisk przerzutowych przy wykorzystaniu sondy śródoperacyjnej.


THE APPLICATION OF SCINTIGRAPHY WITH SOMATOSTATIN ANALOGUE MARKED IN-111 (OCTREOSCAN) IN THE TREATMENT OF NEUROENDOCRINE PANCREATIC TUMOUR - CASE STUDY

Szymonek Monika, Kowalska Aldona, Sygut Jacek, Słuszniak Janusz, Góźdź Stanisław

Department of Endocrynology, Holycross Cancer Center, Kielce

Introduction: Patients with neuroendocrine pancreatic tumours are directed to surgical interventions as a treatment of choice. The prognosis is most favourable when the extent of the disease enables total excision of the lesion. Aim: This paper is aimed at presenting a case study of patient suffering from neuroendocrine pancreatic tumour examined with octreoScan applied to radicalise surgical treatment. Material: A 43 years old female patient was admitted to the Endocrinology Ward at the Holycross Cancer Center for further treatment after resection of pancreatic body and tail due to neuroendocrine tumour (Chromogranin (+), NSE (+), MIB-1 below 1%"). To evaluate the efficiency of surgical treatment the concentration of chromogranin A was determined and scintigraphy of somostatin receptors was conducted. On the basis of the increased concentration of chromogranin A -166.6ng/ml (N 19.4-98ng/ml) and the visualisation of a focus with diameter of lcm below the bottom part of the left kidney in the octreoScan the patient was qualified for additional surgical treatment. As there were focuses with small dimensions and no changes in CT examination the patient was subjected to surgical procedure supported by gammacamera with prior application of somatostatin analogue marked In-111. The focus visible in the octreoScan was found intaroperatively and completely removed. Histopathological diagnosis was neuroendocrine cancer of small intestine (Ca neuroendocrinale inestini tenuis). The carcinoid developed in the form of tumour with maximal diameter of 15mm, located in the intestinal mucous membrane with superficial infiltration of muscularis propria. The identified tumour should be considered as metastasis of pancreatic tumour. Conclusion: Scintigraphy with octreoScan enables the evaluation of surgical treatment efficiency and facilitates the localisation of small metastatic focuses with intraoperative use of gammacamera.

 
 
    - Sponsor
  Created by: DominikGłowacki,2005